کسب درآمد با پارک دامنه در سایت پارکینا


می توانید با پارک دامنه های خود در این سیستم به روش های مختلف درآمد کسب کنید.

1) ثبت نام و پارک دامنه  رایگان می باشد

2) قالب های مختلف دارد

3) امکان کسب درآمد از طریق اتصال دامنه به فروشگاه شارژ را دارد

4)امکان کسب درآمد از طریق تبلیغات را دارید

5) امکان اتصال به  قالب های خبر ی و محتوایی را به شما می دهد.

ورود و کسب درآمد از پارک دامنه در پارکینا

http://parkina.com/