کسب درآمد از اینترنت در کشور افغانستان

به این علت که کشور افغانستان درگیر جنگ های فراوانی بوده،  دارای پایگان درآمدی پایداری از اینترنت نیست همچنین ضریب نفوذ اینترنت در این کشور بسیار پایین است درصورتی که یکی از ارکانهای درآمد زایی از فضای مجازی سیل انبوه کاربران آن می باشد . البته بعلت حضور کشورهای عضو ناتو گاهی گفته می شود که از سرعت بالایی در اینترنت برخوردارند.

این متن را شما کامل تر کنید