قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای مجاز

قانون تجارت الکترونیک

فهرست گروههای کالایی قابل عرضه

نمونه قرارداد شرکت با بازاریاب


منبع:http://networkmarketing.mimt.gov.ir/dynamicPage.aspx?ID=maininfo#1