هیچ شرکتی بدون نظارت بر کارایی تبلیغات نمی‌تواند به زنده بودن و باقی ماندن در فضای رقابتی دنیا امیدوار بماند. تعادل سرمایه‌ها و هزینه‌ها همواه تحت نرخ مشخصی امکان پذیر است که به آن، نرخ بازگشت سرمایه یا Return On investment می‌گوییم.

نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری رایج‌ترین نسبت سودآوری است که با تقسیم سود حاصل بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود و به عنوان یک درصد یا نسبت بیان می‌شود.
این نرخ معیاری است که سودآوری یک شرکت را محاسبه می‌کند، هر چه این شاخص یا نرخ بیشتر باشد شرکت توانسته از سرمایه‌اش بهتر استفاده کند و سودآوری خوبی داشته است.

 

ROI

هدف:
نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری(ROI) در کسب‌وکار متریکی برای اندازه‌گیری است و به یک سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا عملکرد سرمایه‌گذاری را ارزیابی و مقایسه کند. در هر دوره، نرخ بازگشت بدین معنی است که سرمایه‌گذاری انجام شود یا نه؟ نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری ممکن است با اصطلاحات دیگر از سود مالی محاسبه شود مانند بازگشت اجتماعی سرمایه‌گذاری(SROI) و غیره. عمده‌ترین کاربرد آن توجیه افزایش سرمایه و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در یک شرکت است.
فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه:

 

 

w

 

بنابراین اگر سود خالص خود را برابر 100000 دلار درنظر بگیریم و کل دارایی خود را 300000دلار نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری شما 0.33 و یا 33 درصد خواهد بود.
در فرمول فوق (gain from investment) اشاره به منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها دارد. بازگشت سرمایه‌گذاری به دلیل سادگی و تطبیق‌پذیری متریک بسیار محبوبی است. این به این معناست که اگر یک سرمایه‌گذاری ROI مثبت ندارد و یا اگر فرصت‌های دیگری با ROI بالاتری وجود دارد پس آن سرمایه‌گذاری باید انجام نشود. بدیهی است که بسیاری از متغیرهای دیگر را نیز می‌توان به این ترکیب اضافه کرد، اما استفاده از فرمول بالا ر تصمیم‌گیری بودجه‌های کلیدی بازاریابی کمک خواهد
منبع:
http://www.ibazaryabi.com/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-roi/#more-9281