دیدو گرام تبلیغات کانال های شما را به عهده میگیرد و به ازای کلیکی که اعضای کانال بر روی پست های تبلیغاتی میکنند درآمد کسب می کنید.

آنچه دیدوگرام می گوید:

"دیدوگرام، تبلیغات تلگرام را بر اساس موضوع دسته بندی می کند و به شما تبلیغی مرتبط با کانال تان را نمایش می دهد. این موضوع نه تنها باعث افزایش در آمدتان می شود، بلکه از ریزش اعضا کانال تلگرام شما جلوگیری می کند.


اطلاعات بیشتر در سایت دیدوگرام

https://www.didogram.com/