ویژگی های سیستم همکاری در فروشگاه بهار

 1- در این سیستم فروشنده برای هر محصول , درصد ثابتی از کل قیمت محصول را بابت هزینه تبلیغات مشخص مینماید که بعد از فروش آن محصول ، درصد مربوطه از حساب فروشنده کسر و به حساب تبلیغ کننده واریز می شود

2- تبلیغ کننده میتواند گزارش کامل سفارشها و آخرین وضعیت آنها را در پنل اختصاصی خود مشاهده نماید

3- هر بازدید کننده که با لینک یک تبلیغ کننده وارد سایت می شود ، تا زمانی که از سایت خارج نشده ، هر تعداد خریدی که انجام دهد کمیسیون آنها به حساب آن تبلیغ کننده منظور می شود

4- با توجه به اعتبار سیستم همکاری در فروش فروتل تبلیغ کنندگان هیچگونه نگرانی از بابت واریز به موقع درآمدهای خود نخواهند داشت.