بومیم سایت بازار کار آنلاین است که به شرکت ها و افراد کمک می کند نیروی کاری خود را برای پروژه های کوتاه مدت یا بلند مدت پیدا کنند. برای انجام پروژه های خود، پروژه جدید ایجاد کنید تا متخصصان بتوانند پیشنهادات خود را ارائه کنند و در نهایت با انتخاب متخصص شروع پروژه خود را رقم زنید.

برای کارفرمایان، بومیم دسترسی به هزاران متخصص در مهارت های مختلف را بدون نیاز به جا برای انجام کار، امکانات یا بیمه فراهم می آورد.

برای متخصصان، بومیم هزاران کار نیمه وقت و تمام وقت بدون زحمت و هزینه پیشنهاد می کند.