در سامانه "آی الکسا " کاربران به ازای بازدید از سایت های مختلف کسب درآمد میکنند

در این سامانه به صورت اتومات سیستم شما صفحه هایی از سایت های مختلف باز میکند و در نهایت به ازای بازدید از این سایت ها کسب درآمد میکنید.


جهت اطلاع بیشتر به سایت "آی الکسا " مراجعه کنید

http://ialexa.ir/