محمد باقر قالیباف وعده ایجاد اشتغال 5 میلونی را داده است . 

این درحالی است که روحانی هم نتوانست به وعده ایجاد درآمد سرشار برای مردم عمل کند

امیدواریم آقای قالیباف به وعده خود عمل کند.

محمد باقر قالیباف سایت کارانه را جهت ثبت نام متقاضیان کار ایجاد کرده است تا در صورت انتخاب شدن به وعده خود در طی 4 سال عمل کند

آدرس سایت کارانه

https://www.kar96.ir/