بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد پرسشنامه ها ضمیمه شده این فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیک بوده و محصولات آن گارانتی بازگشت وجه دارد
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 437 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106
بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

فروشنده فایل

کد کاربری 1387
کاربر

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

پرسشنامه ها ضمیمه شده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد معتاد و غیر معتاد شهر تهران تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 100نفر (50 نفر معتاد و 50 نفر غیر معتاد) بودند. روش نمونه گیری به شیوه نمونه گیری هدفمند بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI)، پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون‌های همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش معنوی و سبک دلبستگی ایمن و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین هوش معنوی و سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در افراد معتاد و غیر معتاد رابطه معنی معنادار وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بین هوش معنوی با سبک دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها : هوش معنوی، سبک دلبستگی، شادکامی، اعتیاد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه.....................................................................................................................2

1-2 بیان مسئله..............................................................................................................4

1-3 اهمیت و ضرورت........................................................................................................7

1-4 اهداف......................................................................................................................9

1-5 فرضیه ها..................................................................................................................9

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................................9

فصل دوم. ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1. اعتیاد...............................................................................................................13

2-1-1. انواع وابستگی به مواد................................................................................13

2-1-2. اختلالات مرتبط با مواد بر طبق DSM-5...........................................................14

2-1-3. اختلالات مصرف مواد بر طبق DSM-5.............................................................15

2-1-4. اختلالات ناشی از مواد بر طبق DSM-5..........................................................17

2-1-4-1 مسمومیت و ترک مواد.......................................................................17

2-1-5. اختلالات روانی ناشی از مواد...................................................................................17

2-1-6. سبب شناسی.....................................................................................................19

2-2. هوش معنوی...................................................................................................26

2-2-1. هوش .................................................................................................................26

2-2-2. مـعنویت...............................................................................................................28

2-2-3. هوش معنوی و مؤلفه های آن..................................................................................32

2-2-4. مؤلفه های هوش معنوی در‌ اسلام‌...........................................................................34

2-2-5. رشد هوش معنوی................................................................................................36

2-2-6. هوش‌ معنوی‌ و سلامت روانی.................................................................................38

2-2-7. مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر....................................................................42

2-3. دلبستگی .....................................................................................................44

2-3-1. سبک های دلبستگی.................................................................................53

2-3-2. نظریه های مختلف در مورد دلبستگی...........................................................54

2-3-3. مراحل تحول دلبستگی و اجتماعی شدن...............................................................57

2-3-4. دیدگاه دلبستگی در نوجوانان ...............................................................................57

2-4. شادکامی........................................................................................................60

2-4-1. تعاریف شادکامی.......................................................................................61

2-4-2. مولفه های شادکامی................................................................................61

2-4-3. رویکرد های نظری شادکامی........................................................................69

2-4-4. عـوامل مـؤثر بـر شادکامی...........................................................................69

2-5. مروری بر پیشینه پژوهش...................................................................................72

2-5-1. پژوهش های داخلی...................................................................................75

2-5-1. پژوهش های خارجی..................................................................................75

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه.............................................................................................................75

3-2. روش پژوهش....................................................................................................75

3-3. جامعه آماری.....................................................................................................75

3-4. نمونه و روش نمونه گیری....................................................................................75

3-5. ابزارهای پژوهش...............................................................................................80

2-3-5. روش اجرای پژوهش....................................................................................82

2-3-6. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات........................................................................ 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1. مقدمه............................................................................................................82

4-2. داده های توصیفی............................................................................................82

4-3. داده های استنباطی..........................................................................................83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه.....................................................................................................................87

5-2. تفسیر یافته های تحقیق.............................................................................................87

5-3. محدودیت های پژوهش......................................................................................89

5-4. پیشنهادات......................................................................................................90

5-4-1. پیشنهادات پژوهشی.................................................................................90

5-4-1. پیشنهادات کاربردی...................................................................................90

منابع..............................................................................................................................91

ضمائم...........................................................................................................................101

لیست پرسشنامه ها :

پرسشنامه هوش معنوی کینگ

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه سبک دلبستگی