سایت کسب وکار مجازی (/http://kasbokarmajazi.ir) درجهت معرفی کسب و کارهای مجازی فعالیت میکند.